Zienswijze aanvraag omgevingsvergunning


Zoals u weet heeft de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg een mening over de plannen voor de bouw van een wellnesshotel op de locatie van het voormalige KPN-gebouw aan de Schelpweg. De aanvraag omgevingsvergunning lag tot en met 23 november 2016 ter inzage op het gemeentehuis. Door middel van een zienswijze hebben we de kans aangegrepen ons te laten horen. En hebben we ook u de kans gegeven uzelf te laten horen. Op 23 november 2016 hebben we de zienswijze, met daarbij maar liefst 436 handtekeningen, officieel overhandigd aan wethouder Melse.

Zo blijkt maar weer dat wij niet de enigen zijn die zich zorgen maken.

Hieronder onze zienswijze, welke onderdeel is van een uitgebreider/gedetailleerder stuk. Download het gehele stuk hier.

Zienswijze op de aanvraag omgevingsvergunning:


Aan: het college van B&W van de gemeente Veere
Datum: 20-11-2016
Kenmerk:ZKPNomg.v
Betreft: zienswijze op ontwerp omgevingsvergunning KPN gebouw

——————————————————-
Geacht college,

Projectontwikkelaars hebben de afgelopen jaren in de gemeente Veere een aantal bouwplannen gerealiseerd of ingediend, die een grote mate van gelijkheid vertonen. Men koopt een wat ouder gebouw, pleegt over de jaren niet te veel onderhoud en komt vervolgens met een plan dat vele malen groter is dan de bestaande bebouwing en dat zijn omgeving volledig domineert, en niet op een positieve manier.

Voorbeelden zijn gemakkelijk te geven: Dishoek, het Hofje van Janse in Zoutelande, het Groentje, het Mereltje en het voormalig KPN-gebouw in Domburg. Kritiek uit de directe omgeving wordt steevast genegeerd en de bouwplannen worden gedurende de ontwikkelingsfase eerder groter dan kleiner. Zowel het college als de raad als de welstandscommissie laten na om de aan hen toevertrouwde verantwoordelijkheid te nemen. Het gevolg is voorspelbaar. Domburg en Zoutelande beginnen op de Belgische kust te lijken. Waar het college nog protesteert tegen de bouw van hoge windmolens in zee op een afstand van 22 kilometer, gaat zij wel akkoord met 12 meter en hogere bouw tussen authentieke dorpse bebouwing.

Voor Dishoek is het te laat, het enthousiasme van de raad en het college van 5 jaar geleden heeft ondertussen plaatsgemaakt voor een gevoel van spijt. ‘Dit nooit meer’. Helaas komt spijt meestal na de daad en gebouwen staan er zomaar 50 jaar.

In het plan voor het voormalig KPN-gebouw dat nu ter inzage ligt verenigt zich al het slechte van de al gerealiseerde plannen in Domburg en Dishoek. De omgeving is vrijwel zonder uitzondering negatief over het plan, het volume van het geplande gebouw staat in geen enkele verhouding tot zijn omgeving, het wordt zelfs het grootste gebouw van de kern Domburg, er komt een horecabestemming in een woonbuurt, de verkeersoverlast zal met een grote parkeerkelder alleen nog maar verder toenemen, het hotel is meer van hetzelfde en een openbaar park wordt gebruikt om te proberen een te groot gebouw in te passen.

Kort gezegd, het hotel parasiteert op zijn omgeving. Het voegt niks toe maar pakt slechts af. De omgeving betaalt de prijs en de projectontwikkelaar strijkt de winst op. Velen betalen de prijs voor het belang van een eenling.

De nu ter inzage liggende ontwerp vergunning is in strijd met meerdere algemene beginselen van behoorlijk bestuur, met staand beleid van de gemeente Veere en met een goede ruimtelijke ordening. Er is op geen enkele manier rekening gehouden met onze belangen en met de leefbaarheid van onze omgeving. Het college en de raad hebben enkel rekening gehouden met het belang van de projectontwikkelaar.
We brengen dan ook de volgende punten in:

-A- Het vaststellen van de stedenbouwkundige randvoorwaarden

 • De raad van de gemeente Veere (hierna te noemen de raad) heeft in zijn vergadering van 31 mei 2012 de stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgesteld (hierna te noemen het raadsbesluit) voor de herontwikkeling van het voormalig KPN-gebouw en de woningen aan de Weverijstraat.
 • Het raadsbesluit is in strijd met de voorloper van de Huisvestingsverordening 2e woningen nu de woningen aan de Weverijstraat in het werkingsgebied van de verordening liggen. De verordening maakt het niet mogelijk dat er woningen aan de permanente woningvoorraad worden onttrokken. Dit is bij de sloop van de woningen en de bouw van een hotel wel het geval.
 • Het raadsbesluit is onzorgvuldig tot stand gekomen nu de raad geen enkele moeite heeft gedaan om aan de grote en massale weerstand van de omgeving tegemoet te komen door de stedenbouwkundige randvoorwaarden aan te passen. Zowel het niet inhoudelijk beantwoorden van de zienswijzen op de stedenbouwkundige randvoorwaarden als het verwerpen van het burgerinitiatief zijn hier een duidelijk bewijs van.
 • In het raadsbesluit ontbreekt een deugdelijke motivering waarom een hotel met een restaurant en wellness-voorzieningen gewenst zou zijn op deze plek in Domburg. De bestemmingsplankaart laat zien dat vrijwel de hele omgeving bestaat uit woonbestemmingen. De vestiging van het grootste hotel/restaurant in Domburg is planologisch gezien niet logisch en dient dus goed gemotiveerd en onderbouwd te worden, het raadsbesluit laat dit na.
 • Stedenbouwkundige randvoorwaarden mogen niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening, de stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn zowel in strijd met het bestemmingsplan als de visie Domburg. In dat geval kan er nooit sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening.
 • De raad motiveert niet of onvoldoende waarom er afgeweken kan worden van de Welstandsnota.
 • De raad lijkt niet te beseffen wat de gevolgen voor de omgeving en Domburg zullen zijn wanneer er een parkeerkelder met meer dan 100 parkeerplaatsen op deze plek in Domburg komt. De stedenbouwkundige randvoorwaarden belichten ook op geen enkele manier de negatieve gevolgen van zo’n grote parkeerkelder, en die zullen er zeker zijn.
 • De weg naar en van de parkeerkelder is nu al te druk. Aangezien er volgens de projectontwikkelaar sprake is van een nieuw concept, dat dus ook tot het aantrekken van nieuwe toeristen moet leiden, is er sprake van een extra verkeersstroom en niet van een vervangende. De stedenbouwkundige randvoorwaarden negeren dit feit.
 • Het park naast het voormalig KPN-gebouw is niet groot en daardoor extra kwetsbaar, de bouw van een enorm hotel/restaurant tot op de erfgrens met het park zal leiden tot een enorme afname van de publieke gebruiksfunctie die het park nu heeft. Je waant je immers eerder in de tuin van een hotel dan in een publiek park. De stedenbouwkundige randvoorwaarden maken nergens duidelijk waarom deze achteruitgang van de publieke ruimtelijke kwaliteit mogelijk zou moeten worden gemaakt.
 • De stedenbouwkundige randvoorwaarden gaan er ten onrechte vanuit dat de bedrijfsbestemming zal verdwijnen. Dit is niet het geval. Hierdoor vervalt de motivering van het raadsbesluit dat een bedrijfsbestemming ter plekke ongewenst zou zijn.
 • Er is geen sprake van productvernieuwing, een voorwaarde van het provinciale omgevingsplan. Domburg heeft voldoende hotels met sauna’s, zwembaden en wellness-voorzieningen. Op loopafstand zit een groot, openbaar zwembad met allerhande voorzieningen. In wezen is er slechts sprake van een gemiddeld hotel met een enorme parkeerkelder, dat is echter niet voldoende om te kunnen spreken van productvernieuwing.

-B- De ontwerp-omgevingsvergunning

 • Nu het raadsbesluit onrechtmatig tot stand is gekomen kan het college haar besluit hier niet op baseren, de voorgestelde afwijking van het bestemmingsplan valt hierdoor niet onder de bevoegdheid van het college.
 • Gezien het ontbreken van de bouwtekeningen van de 2e fase van de omgevingsvergunning kan niet nagegaan worden of er aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden wordt voldaan, dit is in strijd met het raadsbesluit en de rechtszekerheid.
 • De ruimtelijke onderbouwing faalt om de onder A genoemde punten te weerleggen, als ze al behandeld worden. De bezwaren die er bestaan tegen de stedenbouwkundige randvoorwaarden bestaan dan ook tegen de ontwerp-omgevingsvergunning, ze mogen als integraal herhaald worden beschouwd.

Voor zowel als aanvulling op onze zienswijze, als een verduidelijking, dient de zienswijze van de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg als integraal herhaald en ingelast te worden beschouwd.

Gezien de bovengenoemde bedenkingen vragen wij u om de vergunning niet te verlenen. Ook verzoeken wij om de beantwoording van de zienswijzen als agendapunt op de vergadering van de raad te zetten, zodat de raad kennis kan nemen van deze beantwoording en zover de raad dat wenst er een niet-bindend oordeel over te geven.

Alle belanghebbenden worden in deze zienswijze niet afzonderlijk genoemd. Duidelijk is zonder meer dat de meeste belanghebbenden bezwaren hebben aangaande het woon- en leefklimaat, omdat hun woningen en de woonomgeving in ruime zin niet meer leefbaar zijn of minder leefbaar worden.

Hoogachtend,


Mogen wij ook uw naam toevoegen? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar info@stichtingleefbaarheidkomdomburg.nl of als we bij u aan de deur komen.

Onze hartelijke dank,

Het bestuur
Corrie, Wies en David

Google earth bovenaanzicht kpn