Voormalig KPN-gebouw


Google earth bovenaanzicht kpn

Locatie huidig KPN-gebouw in de buurt.

Het voormalig KPN-gebouw aan de Schelpweg is een prominent gebouw in Domburg. Iedereen kent het wel. In 1925 werd hier een telefoonkabel aangesloten die een verbinding tussen Nederland en Engeland tot stand bracht. Later werd het in gebruik genomen als versterkerstation van KPN. Sinds het hiervoor niet meer in gebruik is staat het leeg. Alleen de bijbehorende woning werd tot voor kort nog bewoond. Een ondernemer uit Domburg zag er wel brood in en heeft het pand gekocht van KPN. Met, in eerste instantie, de bedoeling om er een zorghotel te bouwen. Later werden deze plannen bijgesteld en na wat schijnbewegingen hier en daar is er nu een nieuw plan ontstaan: op het KPN-terrein en aanliggende percelen in de Beatrix- en Weverijstraat een vitaliteitshotel te realiseren. Een project van een enorme omvang, middenin een woonwijk, zoals ook de afbeelding onderaan deze pagina laat zien.

Beleid
Ondanks het feit dat de gemeente Veere in het Bestemmingsplan Kom Domburg als beleidsvoornemen heeft om in dit gebied primair de woonfunctie en leefbaarheid te behouden en te versterken (zie pagina 17 van het bestemmingsplan, toelichting) gaat zij aan dit project wel meewerken. Dit druist dus overduidelijk in tegen het eigen beleid.

Ook pagina 39 van de Structuurvisie Gemeente Veere 2025 geeft aan dat het niet vanzelfsprekend is dat er automatisch ruimte is om uit te breiden in recreatieve eenheden. Letterlijk staat er in dit stuk: “Ruimte voor uitbreiding in eenheden en oppervlakten is geen automatisme. Zuinig en verantwoord duurzaam ruimtegebruik is het uitgangspunt en kwaliteitsverbetering vindt primair plaats door herstructurering, opwaardering of transformatie”.
Tevens wordt op pagina 46 van ditzelfde document gesproken over participatie met bewoners en betrokkenen. Hier geeft de gemeente aan dat toerisme weliswaar erg belangrijk is voor de gemeente, maar dat het wonen eveneens een belangrijke functie is. Met andere woorden: bewoners mogen niet vergeten worden en wonen en toerisme moeten gezamenlijk een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de kernen. Nieuwe toeristische/recreatieve plannen moeten daarom vooraf goed gecommuniceerd worden met bewoners en ondernemers.

Woonbestemming
Tot grote verbazing van de omgeving werd er toch een deur opengezet voor de ontwikkeling van dit grootschalige vitaliteitshotel, wat niet één, maar zelfs drie straten beslaat. Hiervoor werd zelfs de optie van het wijzigen van het bestemmingsplan naar een horecabestemming mogelijk gemaakt. Iets waarover met de bewoners in de omgeving van het pand niet van tevoren gecommuniceerd is en waar vrijwel iedereen op tegen is. De omwonenden zien liever een woonbestemming op deze locatie, zodat er meer permanente bewoning gecreëerd wordt in deze buurt. Helaas worden er met dit plan zelfs permanente woningen (Weverijstraat) aan het bestand onttrokken en recreatief gemaakt. Dit is ook in strijd met de Huisvestingsverordening tweede woningen 2015, voorheen het tweede woningenbeleid van de gemeente Veere.

Burgerinitiatief
Nadat 31 zienswijzen zijn ingediend om het vaststellen van de Stedenbouwkundige Randvoorwaarden om te komen tot een hotelontwikkeling op die locatie tegen te gaan, hebben we met veel mensen contact gehad. Overigens werden alle 31 zienswijzen door de gemeente Veere van tafel geveegd. Toen is ons gebleken dat er bij heel veel bewoners uit de hele kern Domburg én veel bezoekers, weinig draagvlak is voor nóg een hotel. Dit wetende hebben we besloten tot het indienen van een Burgerinitiatiefvoorstel (lees de artikelen op pzc.nl hier en hier), waarin we onze voorkeur uitspraken om voor een permanente woonbestemming te kiezen in plaats van voor een dergelijk hotel. Inbreiding is immers ook een stokpaardje van de gemeente. Helaas weigerde de gemeenteraad om het burgerinitiatief inhoudelijk te behandelen (lees het artikel op pzc.nl). Na een uitspraak in ons voordeel van eerst de bezwarencommissie en daaropvolgend de rechtbank, werden de gemeenteraadsleden gedwongen het burgerinitiatief alsnog te behandelen (lees het artikel op pzc.nl). Helaas begrepen zij niet allemaal welke kans zij kregen om het tij te keren. Op dat moment besloten zij om ‘als overheid betrouwbaar over te moeten komen’. Ze wensten daarom niet terug te komen op een eerder genomen besluit (lees het artikel op pzc.nl). Dit ‘betrouwbaar’ zijn werkt in de ogen van de raadsleden echter maar één kant op: namelijk richting ondernemers. Een betrouwbare overheid wordt schijnbaar voor de burgers niet nodig geacht. Hierdoor ben je er als burger nooit zeker van dat als iets niet mag of kan het ook niet zal gebeuren.

Na enkele jaren bezig te zijn geweest om de plannen voor een hotel van deze omvang van tafel te krijgen en daarvoor veel uit de kast gehaald te hebben, zijn we op een punt beland dat we een keuze moesten maken: hoe gaan we verder? Het besluit is een stichting geworden die de plannen op dit terrein op de voet blijft volgen.

Kpn-wellness-hotel-Domburg

Huidige oppervlakte: ca. 550m2 In de toekomst: 2.476 m2, mogelijk 120 kamers, 10-12 meter hoog.

Zienswijze
Toen in 2016 de vergunningaanvraag 1e fase werd ingediend, diende de Stichting een zienswijze in. Deze werd ondertekend met maar liefst 436 handtekeningen. Een teken dat het merendeel van de bevolking van Domburg tegen de plannen is. De hele zienswijze kunt u op deze pagina vinden..

Het vervolg
In januari 2018 heeft de gemeente gereageerd op de zienswijzen van november 2016. Dat is ruim een jaar later. Op de volgende pagina leest u meer over het besluit van de gemeente en de reactie van Stichting Leefbaarheid Kom Domburg.