Update ontwikkelingen KPN gebouw


Anderhalve week geleden werd op de website van de gemeente Veere de besluitenlijst van week 2 2018 gepubliceerd, waarin ook het KPN gebouw genoemd werd. Er staat in dat er een omgevingsvergunning verleend zal worden voor de plannen met betrekking tot het voormalige KPN gebouw, waarbij er wel voorwaarden gesteld zullen worden op basis van de ingediende zienswijzen. Zie hier de gepubliceerde besluitenlijst.

Op 18 januari 2018 ontvingen wij – en naar wij verwachten ook de indieners van zienswijzen en andere geïnteresseerden – onderstaande e-mail met een update over het verstrekken van de omgevingsvergunning 1e fase voor de ontwikkelingen op de locatie van het voormalige KPN gebouw.

Binnenkort krijgen de indieners van een zienswijze een reactie op hun schrijven. Zoals hieronder geschreven is het ons vrij deze informatie te delen met anderen en dat doen wij dus bij dezen. Mocht u zelf ook door de gemeente op de hoogte gehouden willen worden over de ontwikkelingen op de locatie van het KPN gebouw, stuurt u dan een e-mail naar Sylvia den Haan (sm.den.haan@veere.nl).

Stichting Leefbaarheid Kom Domburg wacht de reactie op de zienswijze, en de inhoud van de voorwaarden die gesteld worden aan de omgevingsvergunning af, en zal u hierover vervolgens weer informeren. Dit doen wij via de website, houd deze dus in de gaten. Heeft u in de tussentijd vragen, dan kunt u ons altijd een e-mail sturen of een van de bestuursleden aanspreken.

E-mail Gemeente Veere – 18 januari 2018:


Geachte heer, mevrouw,

U ontvangt dit bericht omdat u heeft aangegeven geïnformeerd te willen worden over de (voortgang van de) procedure om te komen tot herontwikkeling van de KPN-locatie, Schelpweg 8 en enkele percelen aan de Weverijstraat te Domburg.
Het college heeft besloten om de gevraagde omgevingsvergunning gewijzigd te verlenen, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Dit is het gevolg van de ingediende zienswijzen.
Deze voorwaarden zijn aan de initiatiefnemer medegedeeld en pas als gebleken is dat het geheel voldoet, wordt de omgevingsvergunning feitelijk verleend en verzonden. Overigens wordt de omgevingsvergunning zelf ook aangevuld naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, maar ook die aanpassingen gebeuren pas nu het college tot een besluit is gekomen.
De indieners van de zienswijzen, waar u wellicht ook toe behoort, krijgen, vanzelfsprekend, met enkele weken persoonlijk bericht met daarbij een kopie van de omgevingsvergunning en de bijbehorende zienswijzennota.
Voor belanghebbenden die beroep wensen in te stellen tegen het besluit is het van belang om te weten dat de datum van het collegebesluit niet relevant is voor de beroepstermijn van zes weken. Deze gaat pas in na publicatie van de verleende omgevingsvergunning. Naast dat de verleende omgevingsvergunning gepubliceerd wordt, worden indieners van een zienswijze persoonlijk geïnformeerd bij de toezending van het besluit.
Degenen die dit bericht ontvangen, krijgen, in aanvulling op de officiële publicatie dan weer een e-mailbericht. Helaas kunnen wij niet instaan voor een goede ontvangst van deze berichten en ook gaan wij er niet van uit dat een ieder die graag geïnformeerd wil worden bij ons bekend is. Het staat u dan ook vrij om dit bericht te delen met uw omgeving. Betrokkenen die graag alsnog persoonlijk geïnformeerd willen worden, kunnen dat dan per e-mail aan mij doorgeven. Vanzelfsprekend geldt dit ook voor hen die wel een bericht krijgen, maar dit niet (meer) wensen.
Deze e-mailberichten verzenden wij bij wijze van dienstverlening en informatieverstrekking, het is géén vervanging voor de officiële publicatie(s) en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
Ik vertrouw erop u hiermee voor dit moment voldoende te informeren. Als er nog vragen zijn, naar aanleiding van dit bericht of de procedure, verneem ik dat graag van u. In verband met mijn parttime aanwezigheid, kunt u het eenvoudigst per e-mail contact met mij opnemen. Ik bel u graag terug als ik op kantoor ben.
Met vriendelijke groet,
Sylvia den Haan
Gemeente Veere
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

KPN gebouw - Parkeergarage

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *