JAARVERSLAG ACTIVITEITEN SLKD 2023


Beste mensen, mevrouw/meneer,

Met enige vertraging door onvoorziene omstandigheden willen wij u graag op de hoogte brengen van de activiteiten van de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg in het afgelopen jaar.

KPN gebouw

Voor wat betreft de ontwikkelingen rond het KPN gebouw was het in 2023 vooral wachten op de zitting van het hoger beroep bij de Raad van State. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, zoals de volledige naam luidt, had in 2021 het hoger beroep gegrond verklaard.
Helaas alleen wat betreft het ontbreken van de berekening van de stikstof tijdens de bouwfase.

Het college van B&W heeft in mei 2022, in de allerlaatste vergadering van het ‘oude’ college, besloten om de omgevingsvergunning 1e fase alsnog te verlenen. Aangezien de stemmen staakten, wethouders Maas en Wisse stemden tegen, wethouder Roelse en burgemeester van der Zwaag stemden voor, gaf de stem van de burgemeester in de 2e stemronde, zoals wettelijk
bepaald, de doorslag. Tegen dit nieuwe besluit heeft de Stichting opnieuw hoger beroep ingesteld.
Op 12 januari 2024 heeft de zitting van dit hoger beroep plaatsgevonden, het wachten is nu op de uitspraak.
Aangezien het alleen de omgevingsvergunning 1e fase betreft kan wanneer de omgevingsvergunning in stand blijft nog steeds niet gebouwd worden, voor de 2e fase is zelfs de omgevingsvergunning nog niet aangevraagd.

Ontwikkeling van de Westrand

Wij krijgen regelmatig van Domburgers te horen dat het hotelplan op het KPN terrein niet doorgaat omdat de ontwikkelaar het hotel aan de Westrand gaat bouwen.

Helaas liggen de feiten anders, het college van B&W en de gemeenteraad hebben verklaard dat een voorwaarde voor het ontwikkelen van een wellness hotel aan de Westrand het schrappen van
het KPN plan is. Roompot is, onder voorbehoud, bereid om mee te werken aan het realiseren van een Welness hotel door de ontwikkelaar aan de Westrand.

Echter heeft Roompot ook zo’n eisen voor de herontwikkeling van de Westrand. Een, door Roompot gewenste, flinke toename van het aantal bedden is een eis waar niet alleen de Stichting een groot probleem mee heeft. Er zijn weinig mensen, en niet alleen in Domburg, die hier voorstander van zijn.

Daarnaast is er het probleem van de verkeerstoename als gevolg van de plannen van Roompot. Om Domburg te ontzien zou de ingang van Roompot naar de westkant verplaatst worden, het verkeer hoeft dan niet meer door Domburg te rijden. Het verkeer gaat dan via Aagtekerke( de Prelaatweg) en via een landweggetje( de Krommeweg).

Tijdens een besloten presentatie van de plannen door Roompot op 6 november 2023, waar de Stichting ook voor was uitgenodigd, lieten de aanwonenden van de Krommeweg al hun ongenoegen blijken over deze route. De aanwonenden hebben afgelopen zomer een meting laten
doen en daaruit bleek dat er in de zomer al meer dan 900 auto’s dagelijks over het landweggetje rijden.

De commissie RO achtte op 27 november 2023 het voorstel van het college van B&W om in testemmen met de Visie Westrand Domburg niet rijp voor behandeling in de raad.
Vooral de verkeersproblematiek en de onduidelijkheid over de feitelijke toename van het aantal bedden was voor de meerderheid van de raad een reden om het voorstel af te wijzen.

Wanneer er wel een visie komt die acceptabel is voor de gemeenteraad is volkomen onduidelijk, en zolang er geen visie ligt, worden er geen plannen verder ontwikkeld.

En dus is het maar de vraag of de lokatie voor een Welness hotel beschikbaar komt. De politieke invloed van Aagtekerke moet niet onderschat worden, zolang Aagtekerke niet akkoord is, gaat er aan de Westrand niks gebeuren.

Herinrichting Oost-Weststraat

De voorzitter heeft deelgenomen aan de werkgroep voor de Herinrichting Stadskern Domburg( deofficiële titel).
Het standpunt van de Stichting is dat het straatbeeld en het groen belangrijker zijn dan het belang van de ondernemers( grotere terrassen en kleine bomen die geen schaduw geven).

Nu alle bomen weggaan omdat de riolering vervangen moet worden is het belangrijk dat de bomen vervangen worden door bomen van enige omvang.
De Stichting is van mening dat de terrassen niet uitgebreid mogen worden en dat er een duidelijke afbakening komt dus de terrassen en de openbare weg.
De seizoensmarkt blijft in ieder geval tot en met 2026 in de hoofdstraat( Oost-Weststraat en Markt), een evaluatie zal bepalen of de seizoensmarkt daarna nog in de hoofdstraat zal plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat de markt een pleintje wordt zonder terrassen en bankjes, dit om te voorkomen dat het een tweede Groentje wordt ( eters op bankjes of op een betonrand, in Domburg vreetbeton genoemd).

Het is de bedoeling dat na de herinrichting er geen auto’s en fietsers meer door de Oost-Weststraat komen. Dit is echter nog niet besloten.

Het standpunt van de Stichting is dat er geen afsluiting van de Oost-Weststraat komt voordat er voorkomen wordt dat de omliggende straten extra belast worden, geen verplaatsing van het probleem.
Voor de toeleveranciers van de winkels en de horeca zouden bloktijden ingevoerd kunnen worden, iets wat in vele steden al is ingevoerd.
De werkzaamheden moeten in oktober 2024 beginnen.

Verkeersvisie Domburg

De commissie RO van 27 november 2023 achtte het voorstel van het college niet rijp voor behandeling in de raad. Wanneer het wel in de gemeenteraad behandeld gaat worden is onduidelijk. Hierdoor staat de afsluiting van de Oost-Weststraat voor al het verkeer ook op losse schroeven. We zullen hier nog in een apart artikel op de website op terugkomen.

Wigwam en Holsboer

De Raad van State heeft in haar uitspraak van 26 juli 2023 het beroep van de Stichting tegen de herontwikkeling van hotel de Wigwam en de nieuwbouw van 2 grote recreatiewoningen op het terrein van de familie Holsboer ongegrond verklaard. Dit betekent dat hotel de Wigwam nu
beschikt over een omgevingsvergunning om een hotel met 68 kamers en een parkeergarage te mogen bouwen. De familie Holsboer moet nog wel een omgevingsvergunning voor de bouw van de 2 recreatiewoningen aanvragen maar het bestemmingsplan staat dat nu toe.

Voor de recreatiewoningen is ondertussen een omgevingsvergunning aangevraagd en het schijnt dat hotel de Wigwam in maart 2024 gesloopt gaat worden. We zullen op de uitspraak van de Raad van State nog terugkomen in een apart artikel op de website.

Bestemmingsplan plus

Eind december 2023 is het ontwerp bestemmingsplan kernen Veere plus ter inzage gelegd. Dit ontwerp bestemmingsplan vervangt alle huidige bestemmingsplannen van de kernen. Na een eerste bestudering lijkt het erop dat de bestemming Wonen niet uitsluit dat een woning met deze bestemming recreatief verhuurd kan worden. Dat zou een achteruitgang betekenen ten
opzichte van de huidige planologische regels.

Woningen die recreatief verhuurd mogen worden, terwijl ze de bestemming Wonen hebben, worden onbetaalbaar voor de mensen die er permanent willen gaan wonen. Dit is slecht voor de leefbaarheid van Domburg en dus zal de Stichting een zienswijze schrijven tegen het ontwerp bestemmingsplan kernen Veere plus.

Handhavingsverzoeken

In augustus/september 2022 heeft de Stichting 5 handhavingsverzoeken ingediend tegen 5 adressen, verspreid over Domburg, waar ons inziens illegaal recreatief verhuurd werd. Al deze woningen hebben de bestemming Wonen, onder die bestemming mag je onder het nu geldende bestemmingsplan niet de hele woning recreatief verhuren. Twee van de woningen liggen in het werkingsgebied van de Huisvestingsverordening tweede woningen, en mogen op basis van die verordening ook niet recreatief verhuurd worden.

Het college van B&W heeft de beslissingstermijn voor de handhavingsverzoeken in september 2022 verlengd tot 1 juli 2023. Een onredelijk lange termijn volgens de jurisprudentie, echter nu het een procesbesluit betreft is bezwaar daartegen niet mogelijk.
Het college heeft alle 5 handhavingsverzoeken afgewezen. Ondanks het feit dat het college in 4 gevallen 9 maanden de tijd heeft gehad en in 1 geval 6 maanden de tijd, bleek uit de besluiten niet dat ze grondig onderzoek had gepleegd.

In de bezwaarprocedure bleek dat 1 adres terecht een beroep kon doen op het overgangsrecht en dat de woning als een recreatiewoning was gebouwd en ook altijd zo was gebruikt waardoor het niet onder de Huisvestingsverordening viel. Deze informatie kwam van de advocaat van de
eigenaar en niet van de gemeente Veere.

Twee andere adressen hadden volgens de commissie bezwaarschriften een succesvol beroep gedaan op het vertrouwensbeginsel omdat zij correspondentie met de gemeente Veere hadden overlegd waaruit zou blijken dat de gemeente instemde met de recreatieve verhuur van de hele woning.

Voor twee adressen zag de commissie bezwaarschriften niet in waarom het college van B&W niet tot handhaving was over gegaan.

Het college heeft het advies van de commissie voor de laatste twee adressen niet gevolgd en heeft opnieuw besloten om de handhavingsverzoeken af te wijzen. De Stichting is in beroep gegaan tegen het besluit op bezwaar.

Wij hebben in 2022 ons express beperkt tot 5 adressen, dit om het ambtelijk apparaat niet te zwaar te belasten. Wij hadden zonder probleem handhavingsverzoeken voor tientallen adressen in Domburg kunnen vragen. Het gevolg was dat ons willekeur werd verweten en men er alsnog 6 tot 9 maanden overdeed om een slecht gemotiveerd besluit te nemen.
Wij krijgen steeds meer de indruk dat het college van B&W aan het tijd rekken is en aanstuurt op een legalisatie van alle woningen die illegaal recreatief verhuurd worden.

Dit lijkt toch in strijd met de volgende passage uit het Hoofdlijnen akkoord van dit college:

“ Om er voor te zorgen dat woningen beschikbaar blijven voor onze eigen inwoners, willen we de verkoop van een woning als 2e woning in de hele gemeente niet meer toestaan, behalve in de recreatieparken.”

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *