Inspraakreactie op voor-ontwerp bestemmingsplan plus


Aan het college van B&W van de gemeente Veere  

t.a.v. de behandelend ambtenaar  

Betreft: inspraakreactie op voor-ontwerp bestemmingsplan plus  

Ons kenmerk: inspraak 01/23  

Datum: 1 februari 2023  

Geachte leden van het college van B&W,  

Hierbij reageren wij op het ter inzage liggende voor-ontwerp bestemmingsplan plus, hierna te  noemen het voor-ontwerp.  

Allereerst merken wij op dat voordat de ter inzage termijn was verstreken wethouder de Visser in  de PZC al verklaard heeft waar het de bestemming Wonen betreft fouten zijn gemaakt en dat als  een gevolg daarvan kennelijk de bestemming Wonen anders gedefinieerd gaat worden in het  ontwerp bestemmingsplan.  

Het voor-ontwerp definieert de bestemming Wonen als volgt:  

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. wonen;  

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals parkeervoorzieningen, water en  waterhuishoudkundige voorzieningen, nutsvoorzieningen en groenvoorzieningen, erven en  tuinen.”  

en:  

1.81 wonen  

Het gebruiken van een woning.”  

en:  

1.82 woning  

Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de permanente huisvesting van één  afzonderlijk huishouden als hoofdverblijf.”  

en:  

1.66 recreatiewoning  

Een gebouw, geen groepsaccommodatie, geen woonkeet en geen (sta)caravan of andere  constructie op wielen zijnde, dat bestemd is voor recreatief nachtverblijf door uitsluitend een  huishouden of daarmee gelijk te stellen groep van personen die hun hoofdverblijf elders hebben.”  

Een heldere definitie van de bestemming Wonen, slechts permanente bewoning is  toegestaan.  

Niet permanent verblijf dient plaats te vinden in recreatiewoningen. En reagerend op de  jurisprudentie is er een verbinding gemaakt tussen de begrippen wonen en woning.    

Het huidige bestemmingsplan Kom Domburg definieert de bestemming Wonen als volgt:  

19.1 Bestemmingsomschrijving  

De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

wonen, “  

en:  

19.3.2 Het gebruik van een aan- of uitbouw of een bijgebouw voor recreatief nachtverblijf  

Het gebruik van een aan- of uitbouw of een bijgebouw voor recreatief nachtverblijf is toege staan, met inachtneming van de volgende regels:  

de oppervlakte bedraagt ten minste 22 m2 en ten hoogste 40 m2;  

op het bouwperceel dient een woning aanwezig te zijn, die krachtens het bestemmingsplan  op de betreffende gronden toelaatbaar is;  

per bouwperceel is ten hoogste één aan- of uitbouw of bijgebouw voor recreatief nacht verblijf toegestaan;  

de oppervlakte- en hoogtematen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedragen ten  hoogste de maten zoals in lid 19.2.3 is bepaald;  

op eigen terrein dient te worden voorzien in parkeerruimte voor minimaal één auto;  

de aanvrager dient eigenaar en bewoner van het pand te zijn waarbij een ruimte voor  verblijfsrecreatie wordt gerealiseerd;  

verblijfsrecreatie wordt slechts toegestaan bij woningen die permanent door de eigenaar  worden bewoond;  

de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken worden niet  onevenredig aangetast.”  

En:  

1.62 recreatiewoning  

een permanent ter plaatse aanwezig gebouw, geen woonkeet en geen caravan of andere  constructie op wielen zijnde, dat bedoeld is om uitsluitend door een huishouden of daarmee gelijk  te stellen groep van personen, dat het hoofdverblijf elders heeft, gedurende een gedeelte van het  jaar te worden gebruikt.”  

Een iets minder duidelijke definitie van de bestemming Wonen, echter aangezien recreatief  nachtverblijf in aan en bijgebouwen dient plaats te vinden bij de bestemming Wonen en  recreatiewoningen bedoeld zijn voor mensen die hun hoofdverblijf elders hebben en de  woning maar een gedeelte van het jaar gebruiken, valt een tweede woning niet onder de  bestemming Wonen maar is er sprake van een recreatiewoning.  

Een eerder bestemmingsplan van bijvoorbeeld het Zuiderpark definieert de bestemming Wonen,  genoemd Woondoeleinden, als volgt:  

Artikel 7 lid 1, De gronden met de bestemming woondoeleinden mogen uitsluitend worden  gebruikt voor de huisvesting van personen.”  

Let wel, dit was het eerste bestemmingsplan voor het Zuiderpark en trouwens ook voor het  Prinsepark. Onder huisvesting van personen wordt, volgens recente jurisprudentie, niet verstaan  recreatieve verhuur. Waarom zou er dan wel recreatief verblijf onder verstaan worden, nu dit  planologisch gezien geen verschil lijkt te maken.  

Het bestemmingsplan Kom Domburg uit 1985 definieert de bestemming Wonen, genoemd  Woondoeleinden, als volgt:  

Artikel 10 lid 1, De gronden met de bestemming woondoeleinden mogen met inachtneming van  de op de kaart aangegeven subbestemming uitsluitend worden gebruikt voor de huisvesting van  personen.”  

Voor recreatief nachtverblijf bestond de bestemming verblijfsrecreatie, gedefinieerd als volgt:  

Artikel 11 lid 1, De gronden met de bestemming verblijfsrecreatie mogen met inachtneming van  de op de kaart aangegeven subbestemming uitsluitend worden gebruikt voor recreatief verblijf  met inbegrip van overnachting.”  

Het is duidelijk dat het gebruik van een woning met de bestemming Wonen als tweede  woning onder de eerder genoemde bestemmingsplannen niet toegestaan was, slechts een  gebrek aan handhavend optreden van de gemeente heeft geleid tot de wildgroei van  tweede woningen.  

Er is dus geen sprake van een fout in het voor-ontwerp maar slechts van een verbetering  door een verheldering van de definitie. Zoals het hoort in een beleidsarm  

bestemmingsplan.  

Wij hebben begrepen dat het college van plan is om de eigenaren van woningen die niet onder  het werkingsgebied van de Huisvestingsverordening vallen maar die wel onder het  werkingsgebied van het bestemmingsplus gaan vallen, tegemoet te komen door onder de  bestemming Wonen het gebruik als tweede woning te legaliseren. Dit als gevolg van een actie  van een makelaar.  

Dit gaat recht tegen de verkiezingsbeloften van niet alleen de huidige coalitie partijen maar ook  van de volledige oppositie in. Daarnaast plant het een bom onder de houdbaarheid van de  

Huisvestingsverordening nu de schaarste aan permanente woningen kennelijk ook te wijten is het  legaliseren van illegaal gebruik en vooral, het gebrek aan handhaving.  

Wij vragen u dan ook om de lobby van de makelaar te weerstaan, leefbaarheid en  verkiezingsbeloftes dienen toch te prevaleren boven de financiële belangen van eigenaren en  een makelaar. Planschade dreigementen hoeven de besluitvorming niet te beïnvloeden nu het  gebruik als tweede woning waarschijnlijk nooit legaal is geweest.  

Nu een ambtenaar, in het bijzijn van wethouder de Visser, in een Raads Informatie Bijeenkomst  op 31 januari, verklaard heeft dat ook wat betreft de bestemming hotel en de mogelijkheden voor  kamerverhuur en Domburgse zomerwoningen er veranderingen gaan plaatsvinden die afwijken  van het voor-ontwerp, heeft het weinig zin om op deze onderwerpen in te gaan nu wij niet weten  wat deze veranderingen inhouden.  

De ambtenaar verklaarde tijdens de eerdergenoemde bijeenkomst op 31 januari dat er nog  gespreksrondes gaan plaatsvinden met de indieners van de inspraakreacties, wij melden ons  hierbij voor deze gesprekken aan. De verschillende fouten op de plankaart kunnen dan ook ter  sprake komen.  

Tot zover onze inspraakreactie.  

Wij hopen spoedig van u te horen.  

Met vriendelijke groet,  

namens Stichting Leefbaarheid Kom Domburg,  

Wies Keunen, voorzitter  

David Wisse, penningmeester  

Pieter Meilof, secretaris  

p/a Weverijstraat 5a, 4357 AD Domburg  

info@stichtingleefbaarheidkomdomburg.nl 

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *