Groep verontruste Domburgers presenteert zich


Beste allemaal,

Wij als “beweging verontruste Domburgers” hebben een manifest opgesteld waarover wij jullie al eerder hebben geïnformeerd.
Dit manifest is dynamisch dus zal met regelmaat aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen en of belangrijke info waarvan
wij nu niet of onvoldoende op de hoogte zijn. Wij zijn een a-politieke stroming en willen zoveel als mogelijk sympathisanten werven.
Wij willen ondersteunend zijn aan de stichting leefbaarheid kom Domburg en de stadsraad indien deze dat wenselijk vinden.
Wij willen niemand in de wielen rijden dus is het zaak dat wij graag in overleg gaan met partijen die hetzelfde doel nastreven.

Wij gaan de publiciteit opzoeken middels het ontwerpen van een Facebook pagina die naar wij hopen heel veel positieve
reacties op gaat leveren. De kickoff willen wij tijdens de stadsraad van 24 oktober gestalte geven. Wij hebben al de nodige reacties
gehad en concluderen daaruit dat het al vijf voor twaalf is, maar onder het mom van “beter laat dan nooit zijn” zijn wij deze actie gestart.
Wij verzoeken een ieder om dit manifest zo veel als mogelijk te delen.

De initiatiefnemers van deze beweging zijn, Rene Passenier, Tonny Huibregtse, Theo Jacobs en Jaap Labrujere.
Diegenen die ons willen ondersteunen en of adviseren zijn van harte welkom.
Ook gaan wij bezien of een bijeenkomst met gelijkgestemden wenselijk is.

Met vriendelijke groet, Jaap Labrujere.

Stichting Leefbaarheid Kom Domburg


Inleiding “manifest verontruste Domburgers”.

Het doel van ons manifest is een leefbaar Domburg voor alle groeperingen: oorspronkelijke bewoners, middenstand, toeristen en bezitters van tweede woningen. “Leefbaar” betekent een familiebadplaats waar ook de Domburgers zelf nog prettig (en betaalbaar!) kunnen wonen. Dat betekent geen schaalvergroting / hoogbouw, geen woekerprijzen voor huizen, sociale woningbouw voor Domburgse starters, minder overlast van brallende toeristen etc. Domburg lijkt op weg uit zijn krachten te groeien als het zo doorgaat en dat is voor geen enkele partij gunstig.  De echte Domburgers trekken weg, de overlast wordt te groot en geleidelijk zullen de toeristen ook Domburg gaan mijden.

“Manifest verontruste Domburgers”. (Domburg waarheen?)

Is Domburg nog leefbaar?

 • De exorbitante hoge (euro 500 per vierkante meter) grondprijzen jagen jonge gezinnen en ook jonge Domburgers die hier geboren en getogen zijn en een woning zoeken Domburg uit. Omdat er geen geschikte en betaalbare appartementen voor ouderen voorhanden zijn, zullen ook zij vertrekken naar andere woonkernen binnen of buiten de gemeente Veere. Dit zal consequenties hebben voor de leefbaarheid in onze kern. Denk aan scholen en verenigingen die dan geen reden van bestaan meer hebben. Waar ligt de prioriteit met betrekking tot toewijzing en ontwikkeling bouwkavels?  Is voorkeursbeleid huisvesting eigen bewoners in strijd met Europese regelgeving?
 • Wij hebben de indruk dat het huidige beleid huisvesting t.a.v. jongeren en ouderen niet voldoet aan de wensen en verwachtingen van de inwoners. De nieuwe plannen die er momenteel zijn, voorzien niet in de behoeften die er al decennia bestaan omdat de prijzen de pan uit rijzen. Tevens zetten wij vraagtekens bij de wijze waarop sociale huurwoningen worden toegewezen. Jonge Domburgers die hier geboren en getogen zijn, vissen vaak achter het net en vertrekken naar andere woonkernen binnen of buiten de gemeente.
 • Het is recent meerdere keren voorgekomen dat namens de gemeente Veere (ambtenaar, adviseur en wethouder) woningzoekende Domburgers geadviseerd werden om woonruimte maar elders te gaan zoeken. Het mag duidelijk zijn dat wij dit zeer verwerpelijk vinden en dat dit getuigt van weinig affiniteit met Domburg.
 • De overlast van 2e woningbezitters, waarvan een deel maar zeer tijdelijk vertoeft in Domburg, neemt jaarlijks toe en tast de leefbaarheid en beleving van permanente bewoners fors aan. Het grote probleem is dat er onvoldoende gehandhaafd wordt. Met enige regelmaat worden er tuinfeesten tot diep in de nacht georganiseerd met het motto “in Domburg mag en kan alles, wij hebben vakantie dus wij gaan onze gang en wat is nu het probleem” ? Diverse schijnconstructies van “zogenaamde permanente bewoning” dragen ook bij aan dit fenomeen. Ook hier is onvoldoende handhaving.
 • Het heeft er de schijn van dat “ondernemers / investeerders in Domburg een voorkeurspositie hebben”. Wij vragen ons af of deze ondernemers en of investeerders voldoende bewust zijn van de gevolgen die zij veroorzaken met betrekking tot de woonomgeving en met name het welbevinden van de Domburgers. Daarbij rijst ook de vraag of onze gemeente voldoende aandacht besteedt aan de impact van deze investeringen. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met het behoud van typische dorpskernen en met de leefomgeving. Handtekeningen van bezorgde burgers worden achteloos aan de kant geschoven (is dit good governance?) onder het motto van “niet direct betrokken”. Ondernemers krijgen zo vrij spel om hun desastreuse plannen, zoals het plan kabelgebouw, gerealiseerd te krijgen. Het authentieke Domburg dreigt verloren te gaan. Zelfs toeristen spreken hun zorg uit over deze ontwikkeling. Wellicht is nu het punt bereikt voor nadere evaluatie en vervolgens heroverweging. Ooit wilde Domburg een rustige en fijne familiebadplaats zijn, maar het heeft er nu de schijn van dat Domburg een vakantieresort wordt.
 • Burgers die wonen in het gebied ten noorden van de Ooststraat, Weststraat en ten westen van de Badstraat ondervinden veel overlast van Omdat er ook hier onvoldoende handhaving is worden zij geïsoleerd in hun eigen buurt.
 • Al decennia lang wordt er gesproken over een gedegen verkeerscirculatie plan. Steeds worden er halve maatregelen genomen, maar een rondweg die alle problemen oplost is helaas nog steeds niet aan de orde. Wij vragen ons af of de plannen die nu in de maak zijn nog aangepast kunnen worden ? Wij uiten ook onze zorg over toename van verkeer in Domburg. Door de op handen zijnde plannen met betrekking tot uitbreiding hotelaccommodaties zal de verkeersdruk in de kern nog meer doen toenemen.

Is het voorstel ruimtelijke maatregel uit het “Beeldkwaliteitsplan Domburg” (gemeente) niet in strijd “Mobiliteitsplan Zeeland”?    (provincie)

 • Ondanks toezeggingen van fractieleiders tijdens de verkiezingscampagne is er nog steeds geen gratis parkeerbewijs verstrekt aan permanente bewoners. Verdwijnt dit voorstel weer in de prullenbak? Deze verkiezingsretoriek schept geen vertrouwen!
 • Ondernemers/investeerders schromen niet om panden op te kopen, deze vol te stoppen met buitenlandse arbeidskrachten (tijdelijke huisvesting) die daar onder erbarmelijke omstandigheden vertoeven. Vervolgens laat men deze panden bewust verpauperen. Omwonenden kijken al decennia lang tegen dit soort verpaupering aan. Doel van de ondernemers/investeerders is wijziging van de bestaande bestemming q. uitbreiding af te dwingen.
 • Wat te denken van de conclusies van de rekenkamer ?

Er schijnt geen recente documentatie te zijn waarin het 2e woningbeleid is geformuleerd. Het is niet bekend welke kaders de raad heeft opgesteld voor het 2e woningbeleid. De gemeente is zeer gemotiveerd en voert consequent handhavingsbeleid uit, maar rapportage is ad-hoc / er zijn geen periodieke bevindingen. Handhaving is zeer arbeidsintensief en daardoor niet altijd doelmatig.

Aanbeveling rekenkamer:

Nieuw 2e woningbeleid formuleren waarbij de raad “nieuwe” kaders stelt en daarbij nieuwe ontwikkelingen betrekt zoals airbnb.

Gestructureerde rapportage minimaal 2x per jaar naar de raad.

 • Wat is de status van “het verplaatsen van het Marie Tak van Poortvliet museum” en de aanleg van parkeergelegenheid in het Nehalennia-gebied?

Update 1:

Beste sympathisanten en volgers.

Onze Facebook pagina is sinds 9 augustus 2018 online en wij kunnen stellen dat de belangstelling groot is.

De vraag “hoe nu verder” is ook terecht gesteld. Voor ons zijn 3 zaken heel belangrijk en dat zijn transparantie, affiniteit met Domburg en handhaving. Wij vinden dat de gemeente Veere hier in te kort schiet. Daarom willen wij onze gemeenteraad en het college laten weten wat er onder de burgers leeft. Verder is ons doel om reeds bestaande organisaties die eenzelfde doel nastreven te ondersteunen. Op korte termijn zullen wij de stadsraad, de stichting leefbaarheid kom Domburg en de vijf fractievoorzitters verzoeken om met ons in gesprek te gaan.

Transparantie is zeer belangrijk en daar ontbreekt het vaak aan en zo ontstaan er allerlei geruchten die een eigen leven gaan leiden. Onze wethouder Arie Schot heeft in de Volkskrant laten weten dat “het hier geen Belgische kust moet worden, dat geld niet het belangrijkste is en dat een plan met casino en grote discotheek het niet gaat worden”? Wat wij heel beangstigend vinden is dat er een gerucht gaat dat Belgische investeerders achter de schermen bezig zijn om panden te verwerven en deze om te bouwen tot hotel/restaurant en inderdaad casino’s? Het duingebied is een heel kostbaar bezit, dat dient zo veel als mogelijk ongerept te blijven want voorbeelden hoe het absoluut niet moet zijn er voldoende denk hierbij aan de Belgische kust en Scheveningen.

De handhaving binnen onze kern verdient verbetering. Denk dan aan ongewenste verkeerssituaties, het tweede woning beleid en leefbaarheid.

Wat wij ons verder afvragen is of er wel voldoende affiniteit met Domburg bij onze raadsleden en ons college aanwezig is. Daarom verzoeken wij u “blijf ons volgen” en laten wij ons op deze wijze sterker maken door het aantal sympathisanten en volgers van ons burgerinitiatief te vergroten zodat men niet meer om ons heen kan.

De uitkomsten en de vervolgstappen zullen wij met u delen.  organisaties die eenzelfde doel nastreven te ondersteunen. Op korte termijn zullen wij de stadsraad, de stichting leefbaarheid kom Domburg en de vijf fractievoorzitters verzoeken om met ons in gesprek te gaan.


Update 2: Domburg waarheen

Er zijn diverse verzoeken, onder andere van ondernemers, tot ons gekomen om met elkaar in overleg te treden. Dit houdt in dat ons burgerinitiatief breed gedragen wordt. Naast de inmiddels 300 volgers en sympathisanten op facebook is nu het verzoek tot ons gekomen om ook de burgers die geen facebook hebben van de nodige informatie te voorzien. Daarom willen wij een informatienetwerk met steunpunten in de kern Domburg opzetten, zodat wij belangrijke informatie met iedereen kunnen delen. Natuurlijk willen wij deze steunpunten ook gebruiken voor de noodzakelijk back-up. Bij deze vragen wij daarom  vrijwilligers die ons hierbij willen ondersteunen en daarbij gaat onze wens ook zeker uit naar jeugdige inwoners die ons team willen versterken.

De gesprekken met de fractievoorzitters zijn wij gestart en de uitkomst zullen wij weer met u delen. Wij willen duidelijk stellen dat wij niet tegen ondernemen zijn. Integendeel, wij kunnen ons een Domburg zonder ondernemers niet voorstellen. Echter, ons standpunt is dat men voorzichtig moet zijn met nieuwe accommodaties en uitbreidingen van accommodaties.  Het is van belang dat deze passen in de omgeving en deze niet mogen verstoren zodat de leefbaarheid behouden blijft. Wij doen hierbij een beroep op onze gemeenteraad en ons college om bij het verlenen van vergunningen hier ernstig rekening mee te houden.

Vrijwilligers die ons willen ondersteunen kunnen dit kenbaar maken door het schrijven van een mailtje naar domburgwaarheen@gmail.com.

Dus, beste inwoners van ons mooie Domburg, blijf ons volgen. En heeft u ideeën of suggesties, laat ons die dan weten!


Het bestuur van Stichting Leefbaarheid Kom Domburg wenst de initiatiefnemers van het manifest veel succes toe bij het leefbaar houden van onze kern.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *