Brief van SLKD januari 2023


Domburg, januari 2023

Beste mensen, mevrouw/meneer,

Met deze brief willen wij u graag informeren over de activiteiten die Stichting Leefbaarheid Kom Domburg de laatste jaren heeft ontplooit.

Zoals wellicht bekend werkt Stichting Leefbaarheid Kom Domburg aan diverse zaken met als doel
Domburg leefbaar te houden. Wij zijn dus niet alleen bezig met het voorkomen van de bouw van een hotel op het KPN terrein, zoals sommigen wellicht denken.

De KPN zaak heeft volgens ons wel duidelijk gemaakt dat er in Domburg geen draagvlakmeer is voor grootschalige uitbreidingen van recreatie eenheden. Daarnaast is ook uit het leefbaarheidsonderzoek van de gemeente Veere duidelijk geworden dat de grenzen van de recreatieve druk al zijn overschreden in Domburg. De vergunning voor de bouw van het hotel op het KPN terrein is nog altijd niet definitief, de Raad van State moet het beroep nog behandelen en uitspraak doen.

Verdere zaken die nu spelen zijn onder meer:

• Het wijzigen van de woonbestemming naar een recreatieve bestemming van het perceel
Weststraat 36. Dit besluit van het college van B&W is door de rechtbank vernietigd, de
eigenaar heeft hoger beroep aangetekend.

• Wij hebben verzoeken tot handhaving gedaan bij de gemeente Veere met betrekking tot de illegale recreatieve verhuur van tweede woningen. Hierover komt pas duidelijkheid op1juli 2023. Er is door de gemeente besloten dat er weer onderzoek moet plaatsvinden.

• We zijn betrokken bij de plannen omtrent het Nehalenniagebied door zitting te nemen in een klankbordgroep. Dit geldt tevens voor de boulevard van Schagen. • Voor de ontwikkeling van de westrand van Domburg zijn we geconsulteerd door de gemeente, het is echter al enige jaren geleden dat wij van de gemeente nog iets gehoord hebben over de ontwikkelingen van deze westrand.

• De nieuwbouwplannen van Hotel de Wigwam, in combinatie met het omzetten van
woonbestemmingen naar recreatiebestemmingen van drie bouwvlakken op het terrein van de familie Holsboer, waartegen we ook beroep in hebben gesteld bij de Raad van State.

Voortschrijdend inzicht in Domburg:


Het gaat te ver om in deze brief op alle details in te gaan mocht u meer willen weten, neemt u dan gerust contact met ons op.
Dat kan via; info@stichtingleefbaarheidkomdomburg.nl of spreek een van de bestuursleden aan.

Er moet gezegd worden, dat veel zaken en procedures slechts gevoerd kunnen worden dankzij de financiële ondersteuning en donaties van de velen die het met ons eens zijn. Wij danken u daarvoor!

Helaas zijn we er nog niet. Duidelijk is wel dat wij er mede aan hebben bijgedragen dat er zachtjes aan sprake is van voortschrijdend inzicht, zowel bij de ondernemers als bij de gemeente Veere, waar het gaat om de te grote recreatieve druk in Domburg. Helaas blijft het bij de gemeente voorlopig nog te veel bij woorden en te weinig bij daden. Burgerparticipatie zal daarom helaas nog regelmatig moeten blijven bestaan uit het voeren van procedures tegen de gemeente, het behoud van de leefbaarheid in Domburg is te belangrijk om het alleen aan de gemeente over te laten.

Hiervoor blijven financiële middelen hard nodig.
We gebruiken dit geld om, indien nodig, juridische bijstand en eventuele deskundigen te kunnen inhuren.
Uw bijdrage is daarom zeer welkom.

Het geeft wellicht een goed gevoel dat ook u er aan bij kunt dragen, dat als Domburg straks 850 of zelfs 900 jaar stadsrechten heeft, Domburg nog steeds een onderscheidend kleinschalig karakter
heeft. De generaties die na ons komen zullen u er dankbaar voor zijn.

Wilt u bijdragen?

Dat kan door uw donatie over te maken naar Stichting Leefbaarheid Kom Domburg:
NL20 INGB 0007 1370 17

Wij zijn u dankbaar voor uw steun!
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Wies Keunen, voorzitter

Pieter Meilof, secretaris

David Wisse, penningmeester

E-mail: info@stichtingleefbaarheidkomdomburg.nl

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *