Jaarlijkse archieven: 2023


Domburg, december 2023 Beste mensen, In onze brief van januari informeerden wij u over de stand van zaken met betrekking tot het hotel ophet KPN terrein. Eindelijk is het zover, dat de Raad van State ons beroep in deze zaak gaatbehandelen. De zitting gaat plaatsvinden op vrijdag 12 januari 2024 […]

Lopende zaken bij de Raad van State


Aan het college van B&W van de gemeente Veere¬†¬† t.a.v. de behandelend ambtenaar   Betreft: inspraakreactie op voor-ontwerp bestemmingsplan plus   Ons kenmerk: inspraak 01/23   Datum: 1 februari 2023   Geachte leden van het college van B&W,   Hierbij reageren wij op het ter inzage liggende voor-ontwerp bestemmingsplan plus, hierna te  noemen het voor-ontwerp.   […]

Inspraakreactie op voor-ontwerp bestemmingsplan plus


Domburg, januari 2023 Beste mensen, mevrouw/meneer, Met deze brief willen wij u graag informeren over de activiteiten die Stichting Leefbaarheid Kom Domburg de laatste jaren heeft ontplooit. Zoals wellicht bekend werkt Stichting Leefbaarheid Kom Domburg aan diverse zaken met als doelDomburg leefbaar te houden. Wij zijn dus niet alleen bezig […]

Brief van SLKD januari 2023